Cins: Molucella - Molusella print

Şərqi Aralıq dənizi ölkələrindən Ön Asiya və Şimal-Qərbi Hindistana qədər yayılan 2-4 növü var. “Azərbaycan florası”nda (1957) 1 növün Kür-Araz ovalığında yayılması göstərilsə də, sonralar onun həmçinin Şəki, Qarabağ, Naxçıvan (Qrossheym, 1967) və Talışda (Menitski, 1992) rast gəlməsi qeyd olunur.