Fəsilə: Trilliaceae - Trilliyalar print

Şimal yarımkürəsinin humid iqlimə malik ölkələrində yayılan 4 cins üzrə 60 növü vardır. Fəsilənin ən iri cinsi Trillium hesab edilir (40 növ). Azərbaycanda  1 cinsə rast gəlinir.

  • Cins: Paris - Qarğagözü

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.