Fəsilə: Asphodelaceae - Asfodelinalar print

Otşəkilli, kökümsovlu və kökü yumrulu çoxillik bitkilərdir. Dünyanın əksər ölkələrində yayılmış 42 cins üzrə 1500 növü vardır. Yaxşı tanınan aloye bitkisi də bu fəsilədəndir. Azərbaycanda bu fəsiləyə aid 2 cins məlumdur. Gövdə yarpaqlarının və erkəkciklərin vəziyyəti cinsləri səciyyələndirən əlamətlərdir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.