Fəsilə: Commelinaceae - Kommelinaçiçəklilər print

Fəsilənin, əsasən hər iki yarımkürənin tropik və subtropik vilayətlərində yayılan 47 cins üzrə 700-ə yaxın növü vardır. Avropada bir neçə, Qafqazda və o cümlədən Azərbaycanda yalnız 1 yabanılaşmış (gəlmə, adventiv) növü vardır (adi kommelina). Otaqlarda becərilən tradeskansiya bitkisi də bu fəsilədəndir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.