Cins: Sameraria - Böyrəkmeyvə print

Ön Asiya və Qafqazda yayılan 10 növündən Azərbaycanda – Qobustan, Kür-Araz ovalığı, Bozqır yayla, Alazan-Əyriçay, Kiçik Qafqazın şimal hissəsi və xüsusən Naxçıvanda yayılan 3 növü vardır. Arandan orta dağ qurşağınadək quraq, gilli torpaqlı və daşlı yamaclarda yayılmışdır. Cinsin 2 növü Azərbaycandan təsvir olunmuşdur (S. armenaS. glastifolia).