Fəsilə: Eucommiaceae - Eykomkimilər print

Qərbi və Mərkəzi Çində yayılan monotip fəsilədir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.