Fəsilə: Celtidaceae - Dağdağankimilər print

Dünyanın subtropik və tropik iqlimli ölkələrində yayılan 9 cins üzrə 80-ə yaxın növü var. Onlardan bəzilərinə mülayim iqlimli ölkələrdə də rast gəlinir. Ağac bitkiləridir. Azərbaycanda fəsilənin 1 cinsi var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.