Fəsilə: Juglandaceae - Qozçiçəklilər print

Fəsiləyə aid 8 cinsdən Azərbaycanda 3 cinsin nümayəndələrinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.