Fəsilə: Grossulariaceae - Rusalçasıkimilər print

Avroasiya, Afrika və Amerikada yayılan 2 cins üzrə 150-dən çox növü əhatə edir. Azərbaycanda 2 cinsə aid 5 növü məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.