Fəsilə: Bignoniaceae - Biqnoniyalar print

Dünyanın tropik və subtropik ölkələrində yayılan 100 cins üzrə 600 növü var. İkicinsli, yarpaqları qarşılıqlı və ya növbəli düzülən ağac, kol və liana bitkiləridir. Azərbaycanda kulturada və introduksiya edilmiş halda 4 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.