Fəsilə: Plantaginaceae - Bağayarpağıkimilər print

Kosmopolit areala malik bitkilərdir. Lakin məlum 3 cinsindən (Plantago, Littorella, Bougueria) axırıncıya yalnız Cənubi Amerikada (And dağları) rast gəlinir. Azərbaycanda 1 cinsi var. İkicinsli, bir və ya çoxillik  otlardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.