Fəsilə: Sapindaceae - Sabunağacıkimikər print

Əsasən, tropik və subtropik ölkələrdə yayılan 150 cins üzrə 2000-dən çox növü var. Azərbaycanda 3 cins üzrə bir neçə növü dekorativ ağac və kol kimi becərilir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.