Fəsilə: Nitrariaceae - Şorgiləkimilər print

Şimali Afrika və Cənubi Avropadan Qərbi Sibirə qədər, Mərkəzi Asiya və Cənub-Qərbi Avstraliyada yayılan 1 cinsə aid 10 növü var. Qafqaz və o cümlədən, Azərbaycanda 2 növünə  rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.