Fəsilə: Pedaliaceae - Küncütkimilər + print

Dünyanın tropik və subtropik ölkələrində yayılan 12 cins üzrə 120 növü var. Azərbaycanda 1 cinsin növü becərilir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.